Ctrl+F     for  SEARCH
หมาเหลือง His Master's Voice Siamese Proper
Record No.
Matrix No.
Company Tra
Song title
Style
Artist
Band
Extra information
GC. 13-12109 หมาเหลือง His Master's Voice Siamese Proper 3ชั้นหลวงเพราะสำเนียงขุน หน้า 1 3 chan Luang phro samniang khun na 1 ไทยเดิม Thai doem Song Khrueangsai
GC. 13-12110 3ชั้นหลวงเพราะสำเนียงขุน หน้า 2 3 chan Luang phro samniang khun na 2 ไทยเดิม Thai doem Song Khrueangsai
P16502 26-12297 หมาเหลือง His Master's Voice Siamese Proper หนังตลุง เรื่องยกนารายญ์ Nang talung rueang yok na lai na 1 ตลุง talung - 'Southern Song' Nai Pan
26-12297 หนังตลุง เรื่องยกนารายญ์ Nang talung rueang yok na lai na 2 ตลุง talung - 'Southern Song' Nai Pan
P16507 26-12307 หมาเหลือง His Master's Voice Siamese Proper หนังตะลุง เรื่อง อนุรุธ Nang talung rueang anurut ตลุง talung - 'Southern Song' นายดำ ศุขเกษม Dam Sukkasem
26-12306 หนังตะลุง เรื่อง อนุรุธ Nang talung rueang anurut ตลุง talung - 'Southern Song' นายดำ ศุขเกษม Dam Sukkasem
P16520 26-12379 หมาเหลือง His Master's Voice Siamese Proper หนังตลุง เรื่องตลกนิทานหก Nang talung Rueang Talok nitan hok ตลุง talung - 'Southern Song' Khian Kaeluatnong
26-12378 หนังตลุง เรื่องตลกนิทานหก Nang talung Rueang Talok nitan hok ตลุง talung - 'Southern Song' Khian Kaeluatnong
P16521 26-12380 หมาเหลือง His Master's Voice Siamese Proper ลำตัด ว่าแก้กัน สองงามกลายๆ น่า ๑ Lamtat Wa kae kan - sorng ngam klai na 1 ลำตัด lamtat นายหล่น นางเคลือบ รับลูกคู่ Nai Lon and Nang Khlueap
26-12381 ลำตัด ว่าแก้กัน สองงามกลายๆ น่า ๒ Lamtat Wa kae kan - sorng ngam klai na 2 ลำตัด lamtat นายหล่น นางเคลือบ รับลูกคู่ Nai Lon and Nang Khlueap
P16526 26-12390 หมาเหลือง His Master's Voice Siamese Proper Krabork jan kin norn chom nam na 1 ตลุง talung - 'Southern Song' นายเน็ต จราลักษณ์ Nai Net Jaralak
26-12391 Krabork jan kin norn chom nam na 2 ตลุง talung - 'Southern Song' นายเน็ต จราลักษณ์ Nai Net Jaralak
P16527 26-12392 หมาเหลือง His Master's Voice Siamese Proper Krabork jan kin norn chom nam na 3 ตลุง talung - 'Southern Song' นายเน็ต จราลักษณ์ Nai Net Jaralak
26-12393 Krabork jan kin norn chom nam na 4 ตลุง talung - 'Southern Song' นายเน็ต จราลักษณ์ Nai Net Jaralak
P16534 26-12404 หมาเหลือง His Master's Voice Siamese Proper ลำตัด ว่าแก้กันสองง่ามจัดๆ น่า ๓ Lamtat Wa kae kan - sorng ngam klai na 3 ลำตัด lamtat นายสะโอด นางเคลือบ รับลูกคู่ Nai Sa-ot and Nang Khlueap
26-12405 ลำตัด ว่าแก้กันสองง่ามจัดๆ น่า ๔ Lamtat Wa kae kan - sorng ngam klai na 4 ลำตัด lamtat นายสะโอด นางเคลือบ รับลูกคู่ Nai Sa-ot and Nang Khlueap
P16535 26-12406 หมาเหลือง His Master's Voice Siamese Proper ลำตัด ว่าแก้กันสองง่ามจัดๆ น่า ๕ Lamtat Wa kae kan - sorng ngam klai na 5 ลำตัด lamtat นายหล่น รับลูกคู่ Nai Lon and pair (rap luk khu)
26-12407 ลำตัด ว่าแก้กันสองง่ามจัดๆ น่า ๖ Lamtat Wa kae kan - sorng ngam klai na 6 ลำตัด lamtat นางเชื่อม รับลูกคู่ Nang Chueam and pair
P16536 26-12408 หมาเหลือง His Master's Voice Siamese Proper ลำตัด ว่าแก้กันสองง่ามจัดๆ น่า ๗ Lamtat Wa kae kan - sorng ngam klai na 7 ลำตัด lamtat นายสะโอด รับลูกคู่ Nai Sa-ot and pair
19-13350 ลำตัด ว่าแก้กันสองง่ามจัดๆ น่า ๘ Lamtat Wa kae kan - sorng ngam klai na 8 ลำตัด lamtat นางเคลือบ รับลูกคู่ Nang Khlueap and pair
P16549 26-12568 หมาเหลือง His Master's Voice Siamese Proper ตลุงเรื่องตลกกล่อมจริง Nang talung rueang talok klorm jing na 1 ตลุง talung - 'Southern Song' นายดำ สุขเสม Nai Dam Suksem
26-12569 ตลุงเรื่องตลกกล่อมจริง Nang ตลุง talung rueang talok klorm jing na 2 ตลุง talung - 'Southern Song' Nai Dam Suksem
P.16558 26-12582 หมาเหลือง His Master's Voice Siamese Proper Maharat lae phra wai khao horng ไทยเดิม Thai doem Nang Chalaem Saengkhamchu
26-12583 Maharat lae phra wai khao horng ไทยเดิม Thai doem Nang Chalaem Saengkhamchu
P.16564 ? หมาเหลือง His Master's Voice Siamese Proper Sut song won sam chan ไทยเดิม Thai doem
?
None GC. 13-12085 หมาเหลือง His Master's Voice Siamese Proper Phrarachaniphon rueang wang di ไทยเดิม Thai doem Somdet Phramahathin Rachajaoluang Phrosamniang? Khun Klorm Koson
?
P16569 26-12713 หมาเหลือง His Master's Voice Siamese Proper ตลุง พายเรือ Nang talung asajan phai ruea khaeng ตลุง talung - 'Southern Song' Nai Pan Chi Chang
26-12714 ตลุง พายเรือ Nang talung asajan phai ruea khaeng ตลุง talung - 'Southern Song' Nai Pan Chi Chang
P.16575 19-13496 หมาเหลือง His Master's Voice Siamese Proper ตลุง Talung ไทยเดิม Thai doem Nang Suk
? ?
P16601 28-12034 หมาเหลือง His Master's Voice Siamese Proper Nora talok prap pet na 1 ตลุง talung - 'Southern Song' Nai Khiao Klaeothanong
28-12035 Nora talok prap pet na 2 ตลุง talung - 'Southern Song' Nai Khiao Klaeothanong
P16603 28-12038 หมาเหลือง His Master's Voice Siamese Proper Nora talok singto 3 chan na 1 ตลุง talung - 'Southern Song' Nai Khiao Klaeothanong
28-12039 Nora talok singto 3 chan na 2 ตลุง talung - 'Southern Song' Nai Khiao Klaeothanong
P.16636 80-642 หมาเหลือง His Master's Voice Siamese Proper สรรเสริญพระบารมี Sansoen phra barami (Khrueangsai and ปี่พาทย์ Piphat, Mahachai ไทยเดิม Thai doem
80-643 Morn ram khai, Maharuet, Morn Prim ไทยเดิม Thai doem
P.16645 80-660 หมาเหลือง His Master's Voice Siamese Proper วิเวคเวหา 3 ชั้น Wiwek we ha 3 chan na 1 ไทยเดิม Thai doem นางแช่ม เวชกร Nang Chaem Wechakon
80-661 วิเวคเวหา 3 ชั้น Wiwek we ha 3 chan na 2 ไทยเดิม Thai doem นางแช่ม เวชกร Nang Chaem Wechakon
P.16660 ? หมาเหลือง His Master's Voice Siamese Proper สิงห์โตเล่นหาง สองชั้น Singto len hang 2 chan ไทยเดิม Thai doem นางเล็ก สุขโสต Nang Lek Suksot
80-1400 สิงห์โตสองชั้น Singto 2 chan ไทยเดิม Thai doem นางเล็ก สุขโสต Nang Lek Suksot
P.16681 80-2052 หมาเหลือง His Master's Voice Siamese Proper Nora bot phra aphai (Srisuwan phao ruea) na 2 ตลุง talung - 'Southern Song' Nai Wan, Nai Dam, Nai Khiao
80-2051 Nora bot phra aphai (Srisuwan phao ruea) na 1 ตลุง talung - 'Southern Song' Nai Wan, Nai Dam, Nai Khiao
P.16703 80-3032 หมาเหลือง His Master's Voice Siamese Proper แขกครวญสองชั้น Khaek khruan sorng chan ไทยเดิม Thai doem Nang Sawang Amonsing
P.16720 6535 หมาเหลือง His Master's Voice Siamese Proper ตลุง Tap krao talung ไทยเดิม Thai doem นางเล็ก สุขโสต Nang Lek Suksot ปี่พาทย์ Piphat
6536 ตลุง Tap krao talung ไทยเดิม Thai doem นางเล็ก สุขโสต Nang Lek Suksot ปี่พาทย์ Piphat
P.16721 6537 หมาเหลือง His Master's Voice Siamese Proper ตลุง Tap krao talung ไทยเดิม Thai doem นางเล็ก สุขโสต Nang Lek Suksot ปี่พาทย์ Piphat
6538 ตลุง Tap krao talung ไทยเดิม Thai doem นางเล็ก สุขโสต Nang Lek Suksot ปี่พาทย์ Piphat
P.16727 Bx6668 หมาเหลือง His Master's Voice Siamese Proper สองชั้น (เรื่องพระอภัยมณี) Worachet 2 chan (rueang phra aphai mani) ไทยเดิม Thai doem นางเล็ก สุขโสต Nang Lek Suksot Rap Angkarung
? ?
P.16792 GC. 13-13894 หมาเหลือง His Master's Voice Siamese Proper Khamen eobang ไทยเดิม Thai doem นางเล็ก สุขโสต Nang Lek Suksot
? ?
? หมาเหลือง His Master's Voice Siamese Proper (yellow) สองชั้น Worachet sorng chan ไทยเดิม Thai doem นางเล็ก สุขโสต Nang Lek Suksot
? ?
P.6070 G.C.13.13773 His Master's Voice Siamese (tan) Khaek Lopburi na 1 ไทยเดิม Thai doem ขุนเสียงเสนาะกรรณ Khun Siang Sanokan Phinphat Phraya Prasan Duriyasap
G.C.13.13772 Khaek Lopburi na 2 ไทยเดิม Thai doem ขุนเสียงเสนาะกรรณ Khun Siang Sanokan Phinphat Phraya Prasan Duriyasap
P.6078 obscured His Master's Voice Siamese (tan) Lao prathum man na 1 ไทยเดิม Thai doem ขุนเสียงเสนาะกรรณ Khun Siang Sanokan Phinphat Phraya Prasan Duriyasap
G.C.13.13789 Lao prathum man na 2 ไทยเดิม Thai doem ขุนเสียงเสนาะกรรณ Khun Siang Sanokan Phinphat Phraya Prasan Duriyasap
P.6082 G.C.13.13753 His Master's Voice Siamese (tan) สรรเสริญบารมี Sansoen Barami Anthem Phinphat Phraya Prasan Duriyasap
? ? Phinphat Phraya Prasan Duriyasap
P.6084 G.C.13.13799 His Master's Voice Siamese (tan) กราวรำมอญ Krao ram morn ไทยเดิม Thai doem ขุนเสียงเสนาะกรรณ Khun Siang Sanokan Phinphat Phraya Prasan Duriyasap
G.C.13.13800 กราวรำมอญ Krao ram morn ไทยเดิม Thai doem ขุนเสียงเสนาะกรรณ Khun Siang Sanokan Phinphat Phraya Prasan Duriyasap
P.6093 G.C.13.13817 His Master's Voice Siamese (tan) สรรเสริญพระบารมี Sansoen Phra Barami 2 thiao Anthem แตรวงกรมทหารมหาดเล็ก Trae Wong Krom Thahan Mahat Lek
?
P.6096 G.C.13.13822 His Master's Voice Siamese (tan) นางครวญ น่า ๑ Nang khruan na 1 ไทยเดิม Thai doem จ่ายนายลิบขุนสำเนียงวิเวกวร Jai Nai Lip Khun Samniang Wiwekwon แตรวงกรมทหารมหาดเล็ก Trae Wong Krom Thahan Mahat Lek
G.C.13.13823 นางครวญ น่า ๒ Nang khruan na 2 ไทยเดิม Thai doem จ่ายนายลิบขุนสำเนียงวิเวกวร Jai Nai Lip Khun Samniang Wiwekwon แตรวงกรมทหารมหาดเล็ก Trae Wong Krom Thahan Mahat Lek
P.6805 G.C.12.14072 His Master's Voice Siamese (tan) Sor phleng thahan na 3 Nai Noi Ai and Nang Ta Kham Song Pi 1 lem
? Sor phleng thahan na 4 Nai Noi Ai and Nang Ta Kham Song Pi 1 lem
P.6904 G.C.16.13242 His Master's Voice Siamese (tan) ลาวเจริญศรี Lao jaroen sri (tap phra lor) na 4 ไทยเดิม Thai doem นางเล็ก สุขโสต Nang Lek Suksot Song Mahori
? ลาวเจริญศรี Lao jaroen sri (tap phra lor) na 3 ไทยเดิม Thai doem นางเล็ก สุขโสต Nang Lek Suksot Song Mahori
P.7799 GC. 20-12609 หมาเหลือง His Master's Voice Siamese Proper Khamen pao baimai ไทยเดิม Thai doem ขุนเสียงเสนาะกรรณ Khun Siang Sanokan Song Khrueangsai Thai, Khim, Hipphleng
GC. 20-12610 Khamen eobang, Khamen reo ไทยเดิม Thai doem ขุนเสียงเสนาะกรรณ Khun Siang Sanokan Song Khrueangsai Thai, Khim, Hipphleng
P.8453 GC.21.12422 หมาเหลือง His Master's Voice Siamese Proper Tap inao siang thian na 3 ไทยเดิม Thai doem ขุนเสียงเสนาะกรรณ Khun Siang Sanokan
GC.21.12423 Tap inao siang thian na 4 ไทยเดิม Thai doem ขุนเสียงเสนาะกรรณ Khun Siang Sanokan
P.8454 GC.21.12424 หมาเหลือง His Master's Voice Siamese Proper ตับอิเหนา เสี่ยงเทียน - ห่วงอาลัย น่า ๕ Tap inao siang thian na 5 - Huang alai ไทยเดิม Thai doem ขุนเสียงเสนาะกรรณ Khun Siang Sanokan Song Khrueangsai Farang, Hipphleng, Khim and Violin
GC.21.12425 ตับอิเหนา เสี่ยงเทียน น่า ๖ - ห่วงอาลัย Tap inao siang thian na 6 - Huang alai ไทยเดิม Thai doem ขุนเสียงเสนาะกรรณ Khun Siang Sanokan Song Khrueangsai Farang, Hipphleng, Khim and Violin
P.8459 ? หมาเหลือง His Master's Voice Siamese Proper Tang Prathat na 1 ไทยเดิม Thai doem ขุนเสียงเสนาะกรรณ Khun Siang Sanokan Song Khrueangsai Farang, Hipphleng, Khim and Violin
GC.21.12429 Tang Prathat na 2 ไทยเดิม Thai doem ขุนเสียงเสนาะกรรณ Khun Siang Sanokan Song Khrueangsai Farang, Hipphleng, Khim and Violin
P.9103 G.C.16.14778 His Master's Voice Siamese (tan) พม่า Phama phe? ไทยเดิม Thai doem Nang Tan (Lek) ละคอนปราโมทย์นคร Lakhorn Pramot Nakhon
G.C.16.14777 Mali huan ไทยเดิม Thai doem N.S. Songwon ละคอนปราโมทย์นคร Lakhorn Pramot Nakhon
P.9107 G.C.16.14785 His Master's Voice Siamese (tan) ธรณีร้องไห้ Thorani rorng hai ไทยเดิม Thai doem Nang Tan (Lek) ละคอนปราโมทย์นคร Lakhorn Pramot Nakhon
G.C.16.14786 ลาวครวญ Lao khruan ไทยเดิม Thai doem นางสาวแฉล้ม N.S. Chalaem ละคอนปราโมทย์นคร Lakhorn Pramot Nakhon
P.9110 G.C.16.14791 His Master's Voice Siamese (tan) สาวเครือฟ้าแต่งตัวให้บุตร - ลาวดำเนินทราย Sao khruea fa taeng tua hai but - Lao damnoen sai ไทยเดิม Thai doem นางคาษ, นางสาวแฉล้ม Nang Khat and N.S. Chalaem ละคอนปราโมทย์นคร Lakhorn Pramot Nakhon
G.C.16.14792 สาวเครือฟ้าแต่งตัวให้บุตร - ลงสรงลาว Sao khruea fa taeng tua hai but - Long srong Lao ไทยเดิม Thai doem นางคาษ, นางสาวแฉล้ม Nang Khat and N.S. Chalaem ละคอนปราโมทย์นคร Lakhorn Pramot Nakhon
P.9111 G.C.16.14793 His Master's Voice Siamese (tan) สาวเครือฟ้าแต่งบ้าน น่า ๑ Sao khruea fa taeng ban ไทยเดิม Thai doem ล่องน่านเล็ก , ยวนเคล้า , นางสาวเสงี่ยม , นางสาวสงวน Lorng Nan Lek, Yuan Khlao, N.S. Sangiam, N.S. Songwon ละคอนปราโมทย์นคร Lakhorn Pramot Nakhon
G.C.16.14794 สาวเครือฟ้าแต่งบ้าน น่า ๒ Sao khruea fa taeng ban - Lao lek ไทยเดิม Thai doem นางคาษ Nang Khat (Lek) ละคอนปราโมทย์นคร Lakhorn Pramot Nakhon
P.9112 G.C.16.14795 His Master's Voice Siamese (tan) สาวเครือฟ้าคอยรับร้อยตรีพร้อม น่า ๑ Sao khruea fa ror rap rorng tri phrorm ไทยเดิม Thai doem นางสาวประสม N.S. Prasom ละคอนปราโมทย์นคร Lakhorn Pramot Nakhon
G.C.16.14796 สาวเครือฟ้าคอยรับร้อยตรีพร้อม น่า ๒ Sao khruea fa ror rap rorng tri phrorm ไทยเดิม Thai doem นางสาวประสม N.S. Prasom ละคอนปราโมทย์นคร Lakhorn Pramot Nakhon
P.9117 G.C.16.14805 His Master's Voice Siamese (tan) สาวเครือฟ้าขอลาโลก Sao khruea fa khor la lok ไทยเดิม Thai doem นางดาษ-นางเล็ก Nang Dat and Nang Lek ละคอนปราโมทย์นคร Lakhorn Pramot Nakhon
G.C.16.14806 ลาวครวญ Lao khruan ไทยเดิม Thai doem นางดาษ-นางเล็ก Nang Dat and Nang Lek ละคอนปราโมทย์นคร Lakhorn Pramot Nakhon
P.9130 G.C.17.13443 His Master's Voice Siamese (tan) Rueang song khorng Jao ngo rap tha pha ไทยเดิม Thai doem Nang Thiam Song Khrueangsai and Khim
? ? ? ?
P.9148 G.C.13.13439 His Master's Voice Siamese (tan) สองชั้น Lao doen dong 2 chan na 1 ไทยเดิม Thai doem นางเล็ก Nang Lek
G.C.13.13440 สองชั้น Lao doen dong 2 chan na 2 ไทยเดิม Thai doem นางเล็ก Nang Lek
P.9149 G.C.17.13441 His Master's Voice Siamese (tan) ลาวดำเนินทราย สองชั้น Lao damnoen sai 2 chan ไทยเดิม Thai doem นางเล็ก Nang Lek
G.C.17.13442 ลาวดำเนินทราย สองชั้น Lao damnoen sai 2 chan ไทยเดิม Thai doem นางเล็ก Nang Lek
P.9153 G.C.17.13449 His Master's Voice Siamese (tan) ตับจูหล่ง บีฮูหยินอุ้มอาเต้า น่า ๑ Tap ju long - Pi hu yin um atao na 1 ไทยเดิม Thai doem นางเล็ก Nang Lek Khrueangsai and banjo
G.C.17.13450 ตับจูหล่ง บีฮูหยินอุ้มอาเต้า น่า ๒ Tap ju long - Pi hu yin um atao na 2 ไทยเดิม Thai doem นางเล็ก Nang Lek Khrueangsai and banjo
P.9182 G.C.17.13455 His Master's Voice Siamese (tan) สองชั้น Lao lek 2 chan ไทยเดิม Thai doem นางเล็ก Nang Lek Khrueangsai and khim
G.C.17.13456 สองชั้น Lao lek 2 chan ไทยเดิม Thai doem นางเล็ก Nang Lek Khrueangsai and khim
P.9182 G.C.17.13462 His Master's Voice Siamese (tan) พระอภัยมณี Phra aphai mani ไทยเดิม Thai doem นางเล็ก Nang Lek
G.C.17.13461 พระอภัยมณี Phra aphai mani ไทยเดิม Thai doem นางเล็ก Nang Lek
P.9197 G.C.13.14032 His Master's Voice Siamese (tan) ขุนช้างขุนแผน - วันทองจากขุนช้าง Khun Chang khun phaen - Wan thorng jak khun Chang 1 ไทยเดิม Thai doem นาวสาวแม้น N.S. Maen
G.C.13.14031 ขุนช้างขุนแผน - วันทองจากขุนช้าง Khun Chang khun phaen - Wan thorng jak khun Chang 2 ไทยเดิม Thai doem นาวสาวแม้น N.S. Maen
#
Hoi Sang - ผ่องศรี วรนุช Phorngsri Woranut กลับแล้วหรือพี่ Klap laeo rue phi โบเลโร่ bolero เอื้อมพร รุ่งนภา Ueamphon Rungnapha ผ่องศรี วรนุช Phorngsri Woranut แต่งโดย สมชาย Written by Somchai Phonsawat.
น้ำใจหญิง Nam jai ying ? ทรงศักดิ์ Songsak ผ่องศรี วรนุช Phorngsri Woranut
Hoi Sang - ผ่องศรี วรนุช Phorngsri Woranut คอยเอื้องคอย Khoi ueang khoi รำวง ramwong Rungnaphra Kethaken? ผ่องศรี วรนุช Phorngsri Woranut แต่งโดย Written by Somchai Phonsawat.
? ? ? ผ่องศรี วรนุช Phorngsri Woranut
#