การร้องประสานเสียง เพลง พรปีใหม่

Simple vocal arranging - ‘Phon pi mai'

ต้องการให้เป็นเพลงที่มีการประสาน 3 แนว ที่ทุกคนสามารถร้องได้ ไม่ยากเกินไป

Aim: To present a song in 3 parts that can easily be sung by everyone.

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ (Concepts) ยูนิซัน Unison , ขั้นคู่สาม Minor 3 rd , ขั้นคู่หก Major 6 th

ประวัติของเพลง (Background) เพลงพระราชนิพนธ์ พรปีใหม่ เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๑๓ ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ เมื่อเสด็จนิวัตพระนครและประทับ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต มีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานพรปีใหม่ แก่บรรดาพสกนิกรไทยด้วยเพลง จึงทรงพระราชนิพนธ์เพลง "พรปีใหม่" และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องเป็นคำอวยพรปีใหม่

The song ‘Phon Pi Mai' is the 13 th song composed by King Bhumibol (Rama IX). He wrote the song in December 1951 (2494 B.E.). The occasion was the King coming back to Bangkok to take up residence in Jitrlada Palace. King Bhumibol wanted a new way to greet the people and so he wrote the melody for ‘Phon Pi Mai' and asked Prince Jakhaphan Phensiri to compose the lyrics. Many of the King's songs are in the style of phleng Thai sakon, which means they use Westernised melodies and Western harmony but with Thai lyrics.

 

การฟัง (Listening ) ให้ผู้เรียนฟังเพลงพรปีใหม่ตามโน้ต แนวแรกคือโซปราโน แนวที่สองคืออัลโต้ แนวที่สามคือเบส โดยจะมีการใช้เสียงประสาน ยูนิซัน คู่สาม และคู่หก

Have the students listen to ‘Phon Pi Mai'. Divide the class into three groups. The first group sings Soprano, the second sings Alto and the third sings Bass. Make sure students understand that the arrangement they are singing uses only 3rds, 6ths and unisons or octaves.

การปฎิบัติ (Performance) แบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 3 ควรมีแต่เพศชาย ต่อจากนั้น แต่ละกลุ่มฟังเสียงในแนวของตนเอง และใช้วิธีการฟัง อ่านโน้ต และร้อง โดยถ้าผู้เรียนสามารถอ่านโน้ตได้จะทำให้ง่ายยิ่งขึ้น

Divide the class into 3 groups with the third group consisting of only boys and then have each group listen, sight read and sing. If the students are good sight readers then this activity will be easy.

 

การประพันธ์เพลง (Composition ) ให้นักเรียนแต่ง เสียงประสานโดยใช้ ยูนิซัน คู่สาม และคู่หก

The students should try to compose a harmonized part by using only the intervals Unison, 3 rd and 6 th . An example is provided after the full arrangement.